PRO STUDENT

Pro Student është një program inovativ dhe dinamik i krijuar për të nxitur një mjedis mbështetës në Tiranë. Pro Student shërben si një qendër mendimi dhe një qendër eksperimentale, duke ofruar një sërë mundësish për studentët për t'u lidhur, bashkëpunuar dhe përfshirë në përvoja praktike. Programi nuk është i kufizuar në ndonjë fushë specifike studimi, duke mirëpritur studentë nga disiplina të ndryshme, duke përfshirë shkencën, teknologjinë, artet, shkencat humane dhe më gjerë. Guri themelor i Pro Studentit është aspekti i rrjetëzimit, duke inkurajuar studentët të ndërveprojnë me bashkëmoshatarët me prejardhje të ndryshme arsimore. Programi kërkon në mënyrë aktive të fuqizojë individë me prejardhje të nënpërfaqësuar, duke njohur vlerën e perspektivave të ndryshme në nxitjen e inovacionit dhe adresimin e sfidave shoqërore.