Safe Net


Projekti “SafeNet” zbatohet nga New Vision, në bashkëpunim me Club for Youth Empoëerment 018 (KOM018) – Serbia, “Impress” Road Daruvar – Croatia, Beyond Borders – Italy, Red Cross Novo Sarajevo – Bosnia and Herzegovina and SPPMD –Maqedonia e Veriut, në periudhën 01.11.2019 – 31.12.2021. Ky projekt trajton problemin e sigurisë së të rinjve në Evropë në dy nivele. Nga njëra anë, aktivitetet kanë një veçori edukative që synon ngritjen e ndërgjegjësimit për çështjet e sigurisë së të rinjve në Evropë dhe rolin e punonjësve rinorë dhe aktivistëve dhe vullnetarëve të OJQ-ve në të njëjtën gjë. Nga ana tjetër, të rinjtë do të lejohen t'i përgjigjen drejtpërdrejt problemeve të sigurisë dhe të japin mendime për çështje të ndryshme të saj duke u fokusuar në dhunën e shkaktuar nga bashkëmoshatarët, sigurinë në internet, radikalizmin dhe ekstremizmin dhe stilet e rrezikshme të jetesës. Pjesëmarrja e përgjithshme e të rinjve në zhvillimin dhe zbatimin e politikës lokale të sigurisë rinore do të forcohet Objektivi i përgjithshëm: Të kontribuojë në zhvillimin e kulturës së sigurisë së të rinjve dhe të forcojë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve dhe shoqërisë civile në adresimin e çështjeve të sigurisë dhe sigurisë së të rinjve. Objektivat specifike:

Të aktivizohen punonjësit rinorë dhe të rinjtë që të marrin një rol aktiv në promovimin e sjelljes së sigurt dhe kulturës së sigurisë;

Të ofrojë një sërë rekomandimesh për çështjet e sigurisë të krijuara nga të rinjtë për të rinjtë;

Të rrisë ndërgjegjësimin për çështjet e sigurisë në komunitetet lokale në vendet pjesëmarrëse dhe të promovojë sjelljen jo të dhunshme përmes aktiviteteve tërheqëse për të rinjtë.

Aktivitetet kryesore

Workshop-et lokale – pjesëmarrësit e trajnuar do të jenë përgjegjës për organizimin e aktiviteteve vijuese përmes workshop-eve në nivel lokal ku do të punojnë në çështjen e sigurisë së të rinjve në bashkësitë lokale. Pjesëmarrësit e trajnuar do të testojnë metodologjinë që kanë adoptuar përmes trajnimit dhe do të organizojnë workshop-e krijuese në nivel lokal. Fokus grupet – zhvillimi i rekomandimeve për përmirësimin e sigurisë së të rinjve ku çdo partner do të organizojë 5 fokus grupe në nivel lokal në të cilin secili grup do të diskutojë një segment të caktuar të sigurisë (siguria e përgjithshme dhe siguria e të rinjve, dhuna nga bashkëmoshatarët, siguria në internet, radikalizmi dhe ekstremizmi dhe stilet e rrezikshme të jetesës) dhe ofrojnë një sërë rekomandimesh për përmirësimin e sigurisë dhe sigurisë së të rinjve në vendet pjesëmarrëse. Faza përfundimtare e këtij projekti u zhvillua në Corato të Italisë në datat 17 – 20 nëntor. Në konferencën finale, gjashtë partnerët që morën pjesë në këtë event patën mundësinë të ndajnë atë që kishin bërë në vendet e tyre në lidhje me projektin.