Summer Camp 5.0 Soft Skills Academy


New Vision e përmbylli verën me “Soft Skills Academy”, kampi i dytë veror për këtë vit. Gjatë kësaj fundjave, një grup të rinjsh morën pjesë në sesione trajnimi që synonin trajnimin e të rinjve në çështje si: të menduarit kritik, lidershipi, komunikimi, të folurit publik dhe vendimmarrja, të gjitha brenda të ashtuquajturave “aftësi”. e butë”. Pranë natyrës dhe me shumë kureshtje, të rinjtë u bënë pjesë e ushtrimeve edukative dhe ndërvepruese dhe njëkohësisht u prezantuan me koncepte shumë të nevojshme për zhvillimin e tyre në aspektin individual dhe ndërpersonal. Në ditën e parë u trajtuan tema si mendimi kritik dhe kreativiteti përmes ushtrimeve interaktive, diskutimeve në grup dhe njëkohësisht u prezantuan koncepte mjaft të nevojshme për zhvillimin e tyre në aspektin individual dhe ndërpersonal. Nëpërmjet lojërave dhe detyrave të ndryshme, pjesëmarrësit u njohën me njëri-tjetrin dhe fituan një kuptim më të thellë se si është të punosh si ekip në detyra që kërkojnë bashkëpunim, mendim të shpejtë dhe komunikim. Dita e dytë e Akademisë së Soft Skills trajtoi temën “Lidershipi dhe të folurit publik” nga New Vision dhe “Vendimmarrja dhe zgjidhja e problemeve” nga z. Florim Rexhepi. Nëpërmjet diskutimeve, situatave dhe ushtrimeve edukative të rinjtë u përpoqën të krijonin një qasje të re ndaj vendimmarrjes dhe metodave që mund të ndiqnin për të zgjidhur një problem. Në këtë mënyrë, të rinjtë nxorën në pah kreativitetin dhe aftësitë e tyre analitike. Arsimi joformal dhe fuqizimi i të rinjve janë disa nga shtyllat e aktiviteteve të New Vision dhe sërish këtë vit këto pika u realizuan me sukses!